Ký hiệu Ngày BH Trích dẫn Văn bản
30/2016/TT-BCT 13/12/2016 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
26/2016/TT-BCT 30/11/2016 Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản
24/2012/QH13 20/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực
28/2004/QH11 03/12/2004 Luật Điện lực
118/2015/QĐ-UBND 14/04/2016 Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
486/2015/QĐ-UBND 12/10/2015 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang