Ký hiệu Ngày BH Trích dẫn Văn bản
24/2016/TT-BCT 30/11/2016 Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
2012/QĐ-TTg 24/10/2016 Phê duyệt Danh mục Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
19/2016/TT-BCT 14/09/2016 Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất bia và nước giải khát
30/CT-TTg 27/11/2015 Tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
171/CT-TTg 26/01/2011 Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện
111/2009/TTLT/BTC-BCT 01/06/2009 Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
15/2013/TT-BXD 26/09/2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả
02/2014/TT-BCT 16/01/2014 Quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp
64/2011/TT-BGTVT 26/12/2011 Quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải
07/2012/TT-BCT 04/04/2012 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng

Pages