Ký hiệu Ngày BH Trích dẫn Văn bản
2007/QĐ-BCT 05/03/2015 Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
123/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
26/2014/TT-BCT 28/08/2014 Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
1330/QĐ-UBND 15/07/2015 Kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016- 2020
734/2014/QĐ-UBND 28/10/2014 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang
1288/QĐ-TTg 01/08/2014 Phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020
26/2014/TTLT-BTC-BCT 18/02/2014 Hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương
36/2013/TT-BCT 27/12/2013 Quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
46/2012/TT-BCT 28/12/2012 Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công
45/2015/NĐ-CP 21/05/2012 Về Khuyến công