Ký hiệu Ngày BH Trích dẫn Văn bản
4901/QĐ-BCT 15/12/2016 V/v ban hành kế hoạch hành động của Ngành Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
4846/QĐ-BCTP 09/12/2016 Phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017
30/2016/TT-BCT 13/12/2016 Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương
26/2016/TT-BCT 30/11/2016 Quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản
24/2016/TT-BCT 30/11/2016 Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng
4428/QĐ-BCT 09/11/2016 V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/9/2016
2012/QĐ-TTg 24/10/2016 Phê duyệt Danh mục Nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh
1997/QĐ-TTg 18/10/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020
3979/QĐ-BCT 04/10/2016 Về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Công Thương
3948/QĐ-BCT 30/09/2016 V/v Ban hành Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công Thương

Pages