Phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017

Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho các đơn vị tại Quyết định số 4869/QĐ-BCT ngày 12/12/2016.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang được giao 400 triệu đồng để triển khai thực hiện 2 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh trong năm 2017, cụ thể: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu (hỗ trợ Công ty cổ phần VINAHAN - xã Song Mai, thành phố Bắc Giang đầu tư ứng dụng máy nhồi lông vũ tự động); đề án hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất cát nhân tạo (hỗ trợ Hợp tác xã Quốc Tuấn - xã Yên Định, huyện Sơn Động đầu tư ứng dụng máy nghiền cát).

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị được giao thực hiện có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ/tài liệu theo quy định hiện hành; ký hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc gia với Cục Công nghiệp địa phương; quản lý, sử dụng kinh phí, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng kế hoạch, đạt mục tiêu và đảm bảo hiệu quả./.

TTKC&TVPTCN