Bộ máy tổ chức BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ

 

TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CBCNVC BQL KHU DU LỊCH SINH THÁI SUỐI MỠ

  

I.   Lãnh đạo BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ

 

1.  Dương Văn Học - Trưởng ban

ĐT: 0240.3607.358

0915.968.358

Email: duongvanhoc@gmail.com

2.  Các Phó ban

 

2.1.   Phạm Quang Tuấn - Phó trưởng ban

Email: phamquangtuan1010@gmail.com

MB: 0240.3607.668

DĐ: 0977.621.909

2.2       Trần Thị Mai - Phó trưởng ban

MB: 0240.3507.579

DĐ: 0917.325.477

Email: tranthimaidlsm@gmail.com

II.  Các phòng chuyên môn

1.  Văn Phòng 

1.1 Kế toán: Nguyễn Văn Toàn

Email: toánuoimo@gmail.com

ĐT: 0982761982

1.2 Văn phòng: Nguyễn Thị Hằng

Email: nguyenhangbqlsm@gmail.com

ĐT: 0988.380.402

2.  Nghiệp vụ:

- Quản lý Website:

Đinh Văn Tùng

Email: dinhvantung0688@gmail.com

ĐT: 01662849822

- Hướng dẫn viên:

Nguyễn Thị Hằng

Phan Thị Như Hiền

Lương Văn Khanh

Đinh Văn Tùng

Nguyễn Đức Trường

3. Thu phí và lệ phí

Tổ trưởng: Lương Văn Khanh

Email: luongkhanhguide@gmail.com

ĐT: 0968.008.233

 

4. ANTT & VSMT

Tổ trưởng: Nguyễn Văn Chúc

Email: nguyenvanchuc@gmail.com

ĐT: 0912.335.393

5. Quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Tổ trưởng: Trương Văn Tư

Email: truongtubqldl6@gmail.com

ĐT: 0916.166.418

                                                                                              Bộ phận: Nghiệp vụ

Các tin khác