Giới thiệu chung

Chức năng, nhiệm vụ của BQL

 Điều 1. Vị trí, chức năng

Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Lục Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trực tiếp về hoạt động, tổ chức biên chế của UBND huyện Lục Nam đồng thời chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ có chức năng tổ chức các hoạt động sự nghiệp và tham mưu cho UBND huyện Lục Nam; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện việc quản lý Nhà nước về các hoạt động du lịch trên địa bàn được giao quản lý. Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng, khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ; bảo tồn, phát huy các giá trị về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, đa dạng sinh học, nguồn gen sinh vật, di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên; nghiên cứu khoa học; cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tổ chức các hoạt động dịch vụ môi trường sinh thái, du lịch và giáo dục môi trường rừng theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, trụ sở đặt tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND huyện Lục Nam ban hành các Quyết định, các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, các quy định của UBND tỉnh Bắc Giang; sở văn hóa, thể thao và du lịch; sở nông nghiệp và phát triển nông thôn về các hoạt động du lịch cũng như quy định về quản lý và bảo vệ và phát triển rừng được giao quản lý.

2. Tổ chức lập quy hoạch bảo tồn và phát  triển khu du lịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch sau khi được duyệt; có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch khu du lịch Suối Mỡ tại trụ sở làm việc của Ban quản lý và tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng dân cư địa phương. Lập báo cáo quy hoạch đầu tư cho giai đoạn 5 năm, 10 năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đồng thời căn cứ vào quy hoạch đầu tư được phê duyệt, Ban quản lý tiến hành lập các dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện các dự án theo các quy định.

3. Tổ chức quản lý, bảo vệ, xây dựng và khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên khu vực Suối Mỡ theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, du lịch, di tích, di sản văn hoá, an ninh trật tự, quy chế quản lý khu rừng đặc dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Lập và trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt phương án quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đề án sử dụng bền vững tài nguyên rừng và thực hiện phương án đã được phê duyệt. Xây dựng và thực hiện phương án, biện pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng; phòng, chống chặt phá rừng; phòng, chống săn, bắt, bẫy động vật rừng trái phép; phòng cháy, chữa cháy rừng; phòng, trừ sinh vật gây hại rừng; khoán bảo vệ rừng, gây trồng rừng, chăm sóc và làm giàu rừng; phục hồi rừng, nâng cao chất lượng, giá trị thẩm mỹ của rừng; cho thuê rừng; nội quy bảo vệ rừng và phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về rừng theo quy định của pháp luật. Tổ chức tuần tra, truy quét các tổ chức, cá nhân phá hoại rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt động vật rừng trái phép. Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương xây dựng phương án, huy động lực lượng để chữa cháy rừng; phòng, chống chặt phá rừng trái phép; phòng, trừ sâu bệnh hại rừng; kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đi lại của người dân và mọi phương tiện trên địa bàn quản lý; phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý, bảo vệ và khai thác các công trình hạ tầng khu du lịch do Nhà nước đầu tư. Tuyên truyền rộng rãi những giá trị tự nhiên, văn hóa – di tích lịch sử và nhân văn của khu du lịch; giúp UBND huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, di tích, di sản văn hóa, bảo vệ môi trường, du lịch và các quy định khác của pháp luật có liên quan cho các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, cộng đồng dân cư địa phương và du khách đến tham quan nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

6. Phối hợp với các ban ngành chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện việc kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời xúc tiến đầu tư, cung cấp các thông tin về đầu tư du lịch trên địa bàn các tuyến, tua du lịch nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh dịch vụ du lịch. Phối hợp cộng tác với các khu, điểm du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm quản lý và khai thác tốt các tua du lịch trong huyện, liên huyện , liên tỉnh…

7. Tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ

 Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ tổ chức hoặc liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để tổ chức các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phù hợp với đặc điểm và quy hoạch của khu du lịch sinh thái Suối Mỡ theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu và theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức, quản lý các dịch vụ, hoạt động văn hóa, lễ hội phục vụ nhu cầu của du khách tham quan du lịch. Tham mưu với UBND huyện Lục Nam, sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ hội Suối Mỡ hàng năm theo quy định của pháp luật và các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

9. Đảm bảo An ninh trật tự trong địa bàn được giao quản lý. Được trang bị dụng cụ bảo hộ, bảo vệ và đồng phục riêng của khu du lịch.

          10. Thực hiện đúng quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường, du lịch, di tích văn hoá và quy chế quản lý khu rừng đặc dụng.

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của ban quản lý với tư cách là chủ rừng đặc dụng; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo tình hình diễn biến tài nguyên rừng; tình hình kết quả hoạt động của đơn vị theo quy định.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu đề xuất các giải pháp tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

11. Thu và quản lý và sử dụng nguồn thu theo quy định của UBND huyện Lục Nam và quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp có thu.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước. Tổ chức bồi dưỡng và nâng cao trình độ, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, lao động thuộc ban quan lý.

13. Định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất, ban phải báo cáo kết quả công tác, phương hướng nhiệm vụ của ban với UBND huyện Lục Nam; sở Văn hóa thể thao và du lịch; sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang và các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức bộ máy cán bộ

          1. BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ có trương ban, không quá 02 phó ban và các bộ phận chuyên môn.

          Trưởng ban quản lý. Phụ trát chung, chịu trát nhiệm trước UBND huyện Lục Nam và pháp luật của Nhà nước về toàn bộ hoạt động của BQL. Đồng thời chịu trát nhiệm về chuyên môn trước sở Văn hóa thể thao và du lịch; sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

Các phó tưởng ban. Giúp việc cho trưởng ban quản lý, nhiệm vụ cụ thể do trưởng BQL phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng ban quản lý và phát luật về lĩnh vực công tác được phân công.

          Việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban do Chủ tịch UBND huyện quyết định và thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý, tổ chức, cán bộ, công chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 18/01/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang.

          Các bộ phận chuyên môn: theo Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 09/9/2005 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ và Quyết định số 1724/QĐ-UBND, ngày 30/11/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ gồm:

          + Bộ phận: Văn phòng

          + Bộ phận: Nghiệp vụ

          + Bộ phận: Thu phí và lệ phí

          + Bộ phận: An ninh trật tự và vệ sinh môi trường

          + Bộ phận: Bảo vệ và phát triển rừng

          2. Viên chức và người lao động

          Biên chế của BQL do chủ tịch UBND huyện quyết định trong tổng biên chế hành chính của huyện được UBND tỉnh giao đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ.

          Người lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật, số lượng cụ thể do UBND huyện quyết định.

          Ngoài ra, trưởng BQL có thể hợp đồng lao động theo công việc phát sinh khi được Chủ tịch UBND huyện đồng ý.

          Nhiệm vụ cụ thể của viên chức, người lao động do trưởng ban quản lý phân công.

          Điều 4. Nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ công tác của BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ.

          1. Nguyên tắc hoạt động

          BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ làm việc theo chế độ thủ trưởng và bàn bạc dân chủ tập thể.

          2. Mối quan hệ công tác

          - Với huyện Ủy, HĐND, UBND huyện Lục Nam: BQL chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của huyện Ủy, HĐND, UBND huyện Lục Nam, có trách nhiệm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, tôn tạo và các hoạt động văn hóa lễ hội, du lịch trên địa bàn…Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo thường trực huyện Ủy, HĐND, UBND huyện về tình hình hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn quản lý.

          - Với sở Văn hóa thể thao và du lịch; sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang. BQL chịu sự chỉ đạo về chuyên môn trước sở Văn hóa thể thao và du lịch; sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang.

          - Với các phòng ban, các ngành và cơ quan chức năng của huyện: là mối quan hệ phối hợp, thực hiện sự chỉ đạo điều hành của UBND huyện Lục Nam, phục vụ cho sự nghiệp quản lý, tôn tạo, phát huy các giá trị và thúc đẩy sự phát triển của khu du lịch.

          - Với UBND xã Nghĩa Phương: là mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ gồm:

          + Giải quyết các vấn đề liên quan về an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan văn hóa khu du lịch Suối Mỡ.

          + Phối hợp thực hiện các hoạt động phát triển du lịch trên địa bàn.

          + Phối hợp tổ chức lễ hội Suối Mỡ hàng năm theo sự chỉ đạo của huyện Ủy, UBND huyện Lục Nam.

          Điều 5. Điều khoản thi hành

          Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Căn cứ bản quy định này, trưởng BQL khu du lịch sinh thái Suối Mỡ có trách nhiệm xây dựng nội quy, quy chế làm việc của BQL để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn thì báo cáo với UBND huyện xem xét giải quyết, sửa đổi cho phù hợp.

               

                                                                                     Bộ phận: Nghiệp vụ